گچکاری ابزارنورمخفی و…

گچ کاری حفیظ اله صافی زاده

ابزار نورمخفی گلویی وقاشقی همه نوع طرح هاپذیرفته می شود

انواع راویز کاری ونمای ساختمان سینه کفتری گل لوزی

همراه : ۰۹۱۹۵۹۶۷۴۳۴
۰۹۹۰۹۳۴۵۶۲۹
۰۹۱۹۹۹۶۴۳۶۱